California

655 Campbell Technology Parkway,
Suite 200
Campbell, CA 95008 USA

Phone: +1 408 574 7802
Fax: 1 408 377 3002

Otabo

Otabo เสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้าและผู้จำหน่ายด้วย Centric PLM

blue-arrow

กำหนดบทบาทหน้าที่ได้ อย่างชัดเจน

เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและประสิทธิผลการสื่อสาร

รวมศูนย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในที่เดียว

ภาพรวม

TwitterFacebookLinkedInWhatsApp

Otabo เป็นบริษัทผู้ผลิตรองเท้าแบบครบวงจร ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ บริษัทขนาดเล็ก และเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2016 โดยซาบริน่า ฟินเลย์ ประธานกรรมการบริหาร โดยก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและ พบว่าการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วไปในการจัดทำเอกสารและอีเมลไม่ใช่วิธีการทำงานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ทีมงานของ Otabo ได้เลือกใช้ Centric PLM® ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการในกระบวนการทำงานและ เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ โดยช่วยรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในส่วนกลาง
เพียงแห่งเดียว รวมทั้งช่วยกำหนดกระบวนการทำงานที่เหมาะสม นับตั้งแต่เริ่มใช้ PLM ลูกค้าและ ผู้จำหน่ายสินค้าของ Otabo จึงสามารถทราบความเป็นไปในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า Otabo จึงเจรจาเพื่อหาหนทาง ฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงภาวะการเกิดโรคระบาดทั่วโลก และได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

สหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับ Otabo

Otabo ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยเป็นบริษัทผลิตรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายในระดับนานาชาติ หลังจากที่ประกอบธุรกิจผลิตรองเท้ามากว่า 1 ทศวรรษ ซาบริน่า ฟินเลย์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ก็พบว่า บริษัทสตาร์ทอัป ซึ่งมีแนวคิดที่ดีนั้น ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรและมีศักยภาพมากกว่า
ที่ทราบกัน รวมทั้งยังตั้งคำถามข้อหนึ่งที่สำคัญและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ นั่นคือ “ทำไมถึง
ปฏิเสธลูกค้ารายเล็กๆ ในเมื่อที่จริงแล้วพวกเขามีความสำคัญมากที่สุด”

ฟินเลย์เริ่มสำรวจและแสวงหาโอกาสที่จะได้จับมือทำงานร่วมกับสตาร์ทอัปเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทเหล่านี้ โดยสร้างแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นไปตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพของสินค้า สำหรับวิธีการของ Otabo นั้น นับว่าไม่เหมือนใคร โดยทำให้บริษัท

สตาร์ทอัปขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งทำให้แบรนด์ขนาดใหญ่คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันนี้ Otabo ดำเนินงานร่วมกับโรงงานกว่า 50 แห่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนประกอบหลายร้อยราย เพื่อช่วยทำให้แนวคิดที่ดีมีศักยภาพกลายเป็นจริงได้

ตลาด

รองเท้า

ภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา

Discover more Centric Success Stories

 
 

All success stories

Want to embark on a similar journey?

Request a demo