Điều Khoản Và Điều Kiện

Trước khi nhận nội dung đã yêu cầu hoặc xác nhận đăng ký tham dự sự kiện, quý vị cần chấp thuận các điều khoản và điều kiện sau đây.

Chính sách Bảo mật

Quý vị đã yêu cầu được cấp quyền truy cập tài liệu, sự kiện và/hoặc các nội dung kỹ thuật số bị hạn chế của Centric Software Inc., và các đơn vị liên kết của Centric Software Inc., (sau đây gọi chung là “Centric Software” hoặc “chúng tôi”). Để truy cập và/hoặc tham dự, quý vị cần chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. https://www.centricsoftware.com/privacy-policy/

Không dành cho Đối thủ

Tài liệu, sự kiện và/hoặc chức năng đăng ký nhận email chỉ được cung cấp cho khách hàng hiện hữu, khách hàng tiềm năng, đối tác và các bên liên quan của Centric Software. Centric Software nghiêm cấm các đối thủ cạnh tranh, nhân viên và các bên thầu khoán độc lập cho các đối thủ cạnh tranh của Centric Software tham dự sự kiện và/hoặc truy cập tài liệu. 

Tham dự sự kiện

Trong trường hợp quý vị đăng ký tham dự sự kiện, quý vị sẽ được  chúng tôi cấp một suất tham dự.  Xin vui lòng tham dự sự kiện như đã đăng ký. Trong trường hợp quý vị không thể tham dự sự kiện, quý vị cần thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email  marketing@centricsoftware.com.

Quý vị không được phép chụp hình, ghi âm, ghi hình sự kiện (trực tuyến hoặc phi trực tuyến) và mọi tài liệu được trình bày trực tiếp tại sự kiện hoặc được tải xuống độc lập mà không có văn bản chấp thuận của chúng tôi. Centric Software nghiêm cấm mọi thiết bị chụp hình, ghi âm và ghi hình (kính mong các đơn vị truyền thông thông cảm cho sự bất tiện này).

Bảo mật

Quý vị không được phép đăng tải hình chụp màn hình, hình ảnh và phân phối bản sao tài liệu do Centric Software cung cấp. Mọi thông tin bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin về giá đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của Centric Software do Centric Software cung cấp được xem là thông tin “Bảo mật”.  Quý vị chỉ được phép thảo luận về thông tin Bảo mật trong nội bộ tổ chức vì mục đích cân nhắc đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Centric Software.

Nghĩa vụ bảo vệ thông tin Bảo mật và nghĩa vụ bảo vệ thông tin bảo mật của chính quý vị là như nhau, trong đó quý vị có nghĩa vụ nỗ lực tốt nhất để bảo mật, không tiết lộ và không sử dụng trái phép thông tin Bảo mật.

Đăng ký nhận email

Quý vị chấp thuận nhận email từ chúng tôi về những thông tin mà quý vị đã yêu cầu hoặc thông tin chi tiết về sự kiện và/hoặc chức năng đăng ký nhận email mà quý vị đã đăng ký. Quý vị có thể ngừng đăng ký nhận email tại bất kỳ thời điểm nào thông qua liên kết đính kèm trong mọi email của chúng tôi. Ngoài ra, quý vị có thể ngừng đăng ký thông qua địa chỉ email marketing@centricsoftware.com .

Từ bỏ trách nhiệm pháp lý

Quý vị có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về hành vi, thương tổn và tài sản của bản thân. Centric Software, đơn vị tổ chức sự kiện, bên cung cấp dịch vụ và bên sở hữu tài sản không chịu trách nhiệm về hành vi, thương tổn và tài sản của quý vị. Quý vị và người thừa kế của quý vị sẽ bồi thường, miễn trừ trách nhiệm pháp lý và giữ cho Centric Software và mọi đơn vị tổ chức sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở bên sở hữu đất, bên sản xuất, nhà tài trợ, đồng tài trợ, bên quảng cáo, bên tổ chức, bên cung cấp nguyên vật liệu, bên cung cấp dịch vụ, bên được nhượng quyền, tình nguyện viên và/hoặc bên thầu khoán đối với mọi sự kiện mà quý vị tham gia và/hoặc tham dự, cũng như mọi nhân viên, giám đốc, chủ tịch, cổ đông, chuyên viên, thành viên, quản lý, đơn vị liên kết, người đại diện, luật sư và công ty bảo hiểm của mọi chủ thể trên (sau đây gọi chung là “Bên được Miễn trừ”) không bị thiệt hại trước mọi kiện tụng, yêu cầu, khiếu nại hoặc phí tổn (bao gồm phí luật sư và chi phí pháp lý) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc tham dự sự kiện; trong chừng mực tối đa mà pháp luật cho phép, quý vị chấp thuận từ bỏ, miễn trừ và cam kết không khởi kiện Bên được Miễn trừ đối với mọi yêu cầu, khiếu nại, kiện cáo, kiện tụng, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc tham gia hoặc tham dự sự kiện bất kể nguyên nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại hoặc tổn thất tài sản (chẳng hạn như quý vị lựa chọn đỗ phương tiện thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của quý vị tại bất kỳ khu vực nào thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Bên được Miễn trừ), thương tổn cơ thể, điều trị y tế và tử vong) một cách toàn bộ và vô thời hạn, bất kể khả năng dự đoán trước và bất kể lỗi của Bên được Miễn trừ vì đã hành động cẩu thả hoặc thiếu sót. Quý vị công nhận rằng BÊN ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHÔNG THỎA THUẬN HOẶC CAM KẾT MỘT CÁCH MINH THỊ HOẶC ÁM CHỈ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN.  Trong mọi trường hợp, quý vị chấp thuận rằng Bên được Miễn trừ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại nhân quả, gián tiếp, tổng thể, đặc biệt hoặc tương tự. Quý vị đồng ý miễn trừ mọi khiếu nại khi tham gia hoặc tham dự sự kiện, ngay cả trong trường hợp quý vị không biết về khiếu nại tại thời điểm chấp thuận từ bỏ và miễn trừ, bao gồm từ bỏ các quy định thuộc Phần 1542 của Bộ luật Dân sự California (hoặc mọi pháp luật và quy định tương tự về khiếu nại không xác định).  

Ràng buộc pháp lý

Điều khoản và Điều kiện là thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý và sẽ được diễn giải theo nghĩa rộng nhằm phục vụ miễn trừ và từ bỏ trách nhiệm pháp lý trong chừng mực tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép. Mọi điều khoản vô hiệu hoặc không thực hiện được sẽ không còn là một phần của Điều khoản và Điều kiện và không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện các điều khoản còn lại. Quý vị xác nhận đã đọc hiểu toàn bộ nội dung Điều khoản và Điều kiện, bao gồm mục Từ bỏ Trách nhiệm pháp lý.

Quy định & Hủy sự kiện

Trong trường hợp sự kiện bị hủy vì những nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát của Bên được Miễn trừ, Bên được Miễn trừ không có nghĩa vụ thay đổi thời gian tổ chức sự kiện hoặc hoàn trả bất kỳ chi phí và/hoặc phí tổn nào liên quan đến sự kiện mà quý vị phải gánh chịu.  Không tồn tại bên thụ hưởng thứ ba từ sự kiện hoặc Điều khoản và Điều kiện. Quý vị có nghĩa vụ tuân thủ hướng dẫn và các biển thông tin tại sự kiện. Quý vị không có quyền chuyển nhượng thư mời tham dự sự kiện. Centric Software có quyền từ chối việc tham dự của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ nguyên nhân nào.

Luật điều chỉnh

Tiểu bang California là luật điều chỉnh và Hạt San Mateo là nơi có thẩm quyền xét xử mọi tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến Điều khoản và Điều kiện.

phiên bản 1 2020.05.20